• כניסה
 • אין מוצרים בעגלת הקניות.

תנאים ומדיניות ביטולים

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר  של ביוכימיה פלוס בע"מ (להלן: "האתר").

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש של האתר ובכלל זה מדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "תנאי השימוש").

הנך מתחייב להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש, המהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין ביוכימיה פלוס בע"מ. תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בינך לבין ביוכימיה פלוס. הנך מאשר שעצם השימוש באתר על-ידך מהווה קיבול מצדך של תנאי השימוש, והסכמתך לאמור בהם.

 1. השימוש באתר ובחבילות השימוש
 1. על מנת להשתמש באתר עליך להירשם לאתר ולרכוש את חבילת השימוש שבה אתה מעוניין להשתמש (להלן: "חבילת השימוש" ו/או "החבילה").
 2. בעת הרישום לאתר עליך לספק פרטים מלאים ומדויקים על-פי דרישת האתר בטופס הרישום, ולשלם עבור חבילת השימוש באמצעות כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלותך.
 3. חל איסור על אספקת כתובת דוא"ל שאינה קיימת, שאינה נכונה או שאינה שלך, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת בדבר זהותך או פרטי האשראי באמצעותם מבוצע התשלום.
 4. על מנת להיכנס לאתר ולהשתמש בחבילה עליך להקיש את שם המשתמש והסיסמא באמצעותם נרשמת לאתר. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, והנך מתחייב לשמור על סודיותם ולא לאפשר לשום אדם אחר להשתמש בהם.
 5. הנך מאשר שידוע לך כי השימוש בחבילה הינו מותר מ2 מחשבים  בלבד (שולחני או נייד), ואינו כולל את האפשרות להשתמש בחבילה באמצעות טלפון חכם ו/או טאבלט.
 6. חבילת השימוש מאפשרת לך ללמוד את חומר הלימוד של האתר באתר בלבד, ובכלל זה לפתור שאלות המצויות באתר וזאת במסגרת האתר בלבד, וללא כל אפשרות להדפיס את החומר ו/או לשלוח אותו ו/או לפרסמו.
 7. הזכות להשתמש בחבילה הינה מוגבלת בזמן, ותעמוד בתוקף אך ורק עד למועד הבחינה המצוין בעת רכישת החבילה. לאחר מועד הבחינה הנ"ל, תפקע באופן אוטומטי זכותך להשתמש בחבילה ולא תוכל לעשות בה שימוש ו/או לראות את תוכנה.
 8. השימוש באתר ובחבילת השימוש מוגבל ללימוד אישי בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ו/או בחבילה ו/או במידע המופיע באתר לכל מטרה אחרת החורגת מלימוד אישי כאמור, ובכלל זה לצורך מסחרי כלשהו ו/או לצורך יצירת מאגר מידע מכל סוג שהוא. אין להפיץ לאחרים את המידע המצוי בחבילה ו/או באתר, כולו או מקצתו, ואין להעתיקו ו/או לצלמו ו/או להקליטו בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות צילומי מסך או תוכנות הקלטה ו/או מכשיר כלשהו.
 9. במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצדך כלפי האתר ו/או מכל סיבה אחרת שלדעת האתר מצדיקה זאת, מוקנית לאתר הזכות לבטל את העסקה עמך ו/או לחסום את האתר ו/או חבילה בפניך, בכל עת וללא כל הסבר, וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 1. התשלום
 1. הנך מתחייב לשאת במלוא התשלום בגין החבילה שרכשת, ללא כל תנאי או סייג, וזאת ללא  קשר לשאלת היקף השימוש שתעשה בחבילה עד למועד פקיעתה, ולרבות במצב שבו תעשה בחבילה שימוש חלקי בלבד ו/או לא תעשה בה כל שימוש.
 2. עם ביצוע התשלום לא תהיה זכאי לקבל החזר או זיכוי כספי כלשהו מכל סיבה שהיא, יהא היקף השימוש שעשית בחבילה עד למועד פקיעתה אשר יהא. הנך מצהיר שידוע לך כי לא תהיה זכאי לשום החזר או זיכוי כספי, מלא ו/או חלקי, לרבות במקרה שבו לא תשתמש בחבילה בכלל ו/או תשתמש בה למשך פרק זמן קצר בלבד ו/או מספר פעמים מועט ו/או באופן חלקי בלבד ו/או לא תסיים את מכסת התרגילים המוקצים בה ו/או לא תנצל במלואה את החבילה מכל בחינה שהיא ו/או מכל סיבה אחרת כיוצ"ב.
 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים
 1. כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, כולו ו/או חלקו, בעיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגואים ובסימני המסחר ובכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר.
 2. חל עליך איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, זולת שימוש אישי הוגן, לצרכי לימוד אישי בלבד וכל עוד החבילה שרכשת תקפה, ובכפוף לכיבוד תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.
 3. חל עליך איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ולרבות לבצע צילומי מסך ו/או הקלטות ו/או העתקה בכתב של התוכן.
 1. העלאת תוכן לאתר
 1. הנך מעניק בזאת לאתר, באופן בלתי חוזר, את כל זכויות היוצרים בהערות שהנך עשוי לכתוב במסגרת פתרון השאלות על ידך, כאמור בתנאי שימוש אלו. הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר יהיה זכאי לעשות בהערות שימוש חופשי ובלתי מוגבל באופן כלשהו, לכל צורך שהוא, על-פי בחירת האתר, לרבות לפרסמן, אם וככל שהאתר יהיה מעוניין בכך, ומבלי שתועלה על ידיך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 2. אם וככל שהאתר יאפשר העלאת תוכן משתמשים לאתר מכל מין וסוג שהוא, ואם וככל שתבחר להעלות תוכן כלשהו כאמור, הנך מתחייב שלא להעלות תוכן העלול להיות בלתי חוקי באופן כלשהו ו/או להפר התחייבות כלשהי ו/או להפר זכות כלשהי ו/או לאיים ו/או להוציא דיבה ו/או להפר זכות יוצרים או קניין רוחני אחר ו/או לפגוע בפרטיות של אדם. הנך מתחייב לפצות את האתר בגין כל נזק, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות, שיגרמו לאתר בגין טענות של צד שלישי בקשר לתוכן שהעלאת לאתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם וככל שתעלה לאתר תוכן שאתה הבעלים של זכויות היוצרים, הרי שהעלאת התוכן לאתר, כמוהו כמתן הסכמה מצדך להעברת כל זכויות היוצרים בתוכן זה לבעלות האתר, וכן כמוהו כמתן זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום לאתר לעשות שימוש חופשי בתוכן זה ומבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 1. עריכת שינויים באתר
 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את תכניו, כולם או מקצתם, מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור בו, לרבות זמינותם של השירותים והתוכן המצויים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא כל צורך להודיע לך על כך מראש.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך לפי ראות עיניו, כל תוכן או מידע הקיים באתר, כולו ו/או חלקו, בין תוכן שהעלו משתמשים לאתר (אם וככל) ובין כל תוכן של האתר עצמו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. הנך מאשר כי לא תהיה לא כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו, כמפורט לעיל.
 1. >אחריות
 1. שירותי האתר והמידע הכלול בו מוצעים לך כמות שהם.  בטרם רישומך לאתר, עליך לוודא כי האתר מתאים לצרכיך ועונה על צפיותיך. האתר לא יהיה אחראי להתאמת האתר, התוכן הכלול בו ואופן השימוש באתר לצרכיך ו/או לציפיותיך.
 2. האתר משקיע מאמץ להציג מידע מדויק, מהימן ועדכני אך אינו אחראי בצורה כלשהי לליקויים ו/או לטעויות מכל סוג שהוא, אם וככל שנפלו, במידע או בתוכן הקיימים באתר, ואינו מתחייב כי המידע ו/או התוכן הקיימים באתר יהיו עדכניים בכל עת.
 3. אתה בלבד תישא באחריות המלאה והבלעדית לאופן שבו אתה עושה שימוש באתר ובמידע ובתוכן הכלולים בו. האתר אינו אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני או בלתי ממוני ולרבות נזקי תוכנה או חומרה שייגרם לך עקב השימוש באתר ו/או בתכניו, ובכלל זה בגין וירוסים או אפליקציות מכל סוג שהוא שייפגעו במחשב שלך או בכל רכוש אחר שלך.
 4. האתר אינו מתחייב שהשירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או מי מטעמו יינתנו כסדרם ללא הפסקות או הפרעות כלשהם ו/או תקלות בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתקשורת של האתר ו/או מי מהספקים הנותנים לו שירותים ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית. בשום מקרה לא יהיה האתר אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך והנובע מהשימוש באתר ו/או חוסר האפשרות להשתמש באתר לפרק זמן כלשהו ו/או הנובע מתקלות באתר, מכל סיבה שהיא.
 5. השימוש בכל מידע או תוכן המופיע באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה או המלצה. למען הסר כל ספק, בכל הקשור למבחני הקבלה ללימודי רפואה בישראל הגופים המוסמכים הינם המרכז הארצי לבחינות והערכה והאוניברסיטאות.
 1. קישורים לאתרי צד שלישי ופרסומות
 1. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי כלשהו. אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש בהם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל טענה אחרת מצד המשתמש בקשר לאתרי צד שלישי שהקישורים אליהם מצויים באתר, אם וככל.
 2. האתר יהיה רשאי לכלול באתר פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא, וזאת במועדים ובהיקף שייראה לו מתאים ונכון על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, האתר יהיה רשאי להתיר לצדדים שלישיים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי כאמור, וזאת בתנאים שהאתר ימצא לנכון, ולרבות פרסומות הכוללות קישור אל אתר של צד שלישי. אין לראות בפרסומות המופיעות באתר כאמור (אם וככל) המלצה או עידוד לרכוש מוצר ו/או שירות כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לרכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות הפרסומות כאמור ו/או לכל עניין הקשור לביקור של המשתמש באתר של צד שלישי כלשהו כאמור לרבות באמצעות פרסומות באתר המקשרת אל אתר של צד שלישי. האתר אינו צד לשום עסקה שנערכת בין מי מהמשתמשים באתר לבין מי מהמפרסמים באתר.
 1. מדיניות הפרטיות
 1. הנתונים שתמסור לאתר בעת ההרשמה אליו יישמרו במאגר המידע של האתר. האתר יהיה זכאי לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש שלך באתר. איסוף המידע ייעשה על-פי בחירת האתר, בעזרת "עוגיות" (cookies) ו/או באמצעות איסוף של הקלקות (Hits), ואו באמצעות איזה מהתוכנות הייעודיות הקיימות בשוק, אם וככל שיבחר האתר להשתמש בהן ו/או בכל אמצעי חוקי אחר. מידע זה כולל נתונים שעניינם סוג הדפדפן שלך, כתובת ה-IP שלך, ה-URL המבוקש, מיקומך הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, התשובות שנתת לשאלות, המידע והתוכן שבהם עיינת, האפליקציות והטפסים שבהם השתמשת ועוד ועוד.
 2. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת בעת שנרשמת לאתר, וכן במידע שנאסף אודותיך במהלך השימוש באתר, וזאת בהתאם להוראות כל דין, וכן בהתאם להסכמות הניתנות על ידך בעת רישומך לאתר.
 3. ידוע לך שהודעות הדוא"ל הנשלחות לאתר אינן חסויות.
 4. האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית ונוקט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך ומניעות חדירות בלתי מורשות. ואולם, ידוע לך שהאתר אינו יכול לאבטח את האתר באופן מושלם מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר אודותייך, ולכן אתה מתחייב שלא להעלות כלפי האתר ו/או מי מטעמו כל טענה בגין שימוש בלתי מורשה במידע המצוי אודותייך באתר.
 5. האתר רשאי לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של האתר. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.
 1. שינויים בתנאי השימוש
 1. האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן את תנאי השימוש ולרבות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי בתנאי השימוש כאמור, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר.
 1. דין חל וסמכות שיפוט
 1. על השימוש באתר ותנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתנאי שימוש אלו, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

טופס הצטרפות לאתר

 1. ידוע לי כי סיסמת הכניסה למאגר היא אישית, ואינה ניתנת להעברה, וכי כל פעילות המתבצעת תחת הסיסמא שלי היא באחריותי הבלעדית.
 2. ידוע לי שאני רשאי לעשות שימוש בחבילה שרכשתי מ2 מחשבים בלבד (שולחני או נייד).
 3. ידוע לי שעם רכישת קורס הכנה וביצוע התשלום בגינה, אקבל חומרי לימוד ולא אהיה זכאי להחזר או לזיכוי כספי כלשהו, וזאת גם במקרה שבו לא אנצל את החבילה במלואה ו/או לא אנצל אותה בכלל.
 4. אני מאשר כי הצטרפותי לאתר כוללת את הסכמתי לקבל לדואר האלקטרוני שלי, מהאתר ו/או ממי מטעמו, פרסומים מסחריים ו/או מקצועיים ו/או אחרים.
 5. ידוע לי שלאתר שמורה הזכות לבטל את החבילה שרכשתי בכל עת וללא הסבר, על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. אני מתחייב לכבד את זכות היוצרים של האתר בתכנים המצויים באתר.
 7. קראתי את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמים באתר והם מקובלים עלי.

שם מלא _________.

ניתן לבטל את ההשתתפות ולקבל החזר כספי בגובה 75% מעלות הקורס באם טרם התקבלה גישה לאתר ולחומרי הלימוד עד שבועיים לפני תחילת הקורס בו נרשם הסטודנט/ית.

לאחר קבלת גישה לחומרי לימוד/אתר לימוד/התחלת הקורס הפרונטלי לא ינתן החזר כספי בעקבות ביטול.

 אני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הביטולים

ביוכמיה פלוס© כל הזכויות שמורות, אין להעתיק, להפיץ או להשתמש בחומרי הלימוד, טקסט וגרפיקה שבאתר ללא הרשאה בכתב..
X